dongnan
总版主
总版主
 • 粉丝52
 • 发帖数2198
 • 铜币14124枚
 • 威望6134点
 • 银元155个
 • 社区居民
 • 最爱沙发
 • 忠实会员
 • 喜欢达人
 • 原创写手
阅读:4199回复:0

docker run --rm 退出自动删除容器

楼主#
更多 发布于:2016-03-29 19:35
举个栗子:运行个测试的容器,使用完后删除这个容器;

运行容器
docker run -ti centos /bin/bash  #something

退出容器
[root@5a94c60e5680 /]# exit
exit

容器ID
docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS                        PORTS               NAMES
5a94c60e5680        centos              "/bin/bash"         44 seconds ago     Exited (127) 32 seconds ago                       sad_poincare

docker 删除所有容器
docker rm `docker ps -a -q`
5a94c60e5680

使用 --rm 参数
#退出时自动删除容器,特别试用测试;
docker run -ti --rm centos /bin/bash
[root@259a6f93bf3d /]# exit #退出容器
exit

#验证,容器停止时自动删除
docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES


帮助
docker run --help
Usage:    docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
Run a command in a new container

  --rm=false                     Automatically remove the container when it exits

参考:docker 删除所有容器
欢迎关注微信公众号: 运维录
游客

返回顶部