linux 命令

  • 今日:0
  • 主题:106
  • 总帖:230
dongnan

反垃圾邮件 SPF - why无法使用qq邮箱注册?

楼主:dongnan2016-02-25 最后回复:dongnan02-25 10:43

回复0 浏览1787
普通主题
dongnan

如何撤销 git add 暂存文件?

楼主:dongnan2019-03-26 最后回复:dongnan03-26 09:06

回复0 浏览173
dongnan

如何撤销或者修正 git commit 提交?

楼主:dongnan2018-11-13 最后回复:dongnan11-13 08:53

回复0 浏览307
dongnan

解决 git merger 冲突示例

楼主:dongnan2018-07-31 最后回复:dongnan07-31 14:42

回复0 浏览442
dongnan

pv 命令

楼主:dongnan2018-03-13 最后回复:dongnan03-13 16:59

回复0 浏览680
dongnan

如何修改 git 的用户名和邮箱地址?

楼主:dongnan2018-02-01 最后回复:dongnan02-01 17:30

回复1 浏览787
dongnan

git 强制 push 远程分支

楼主:dongnan2017-12-12 最后回复:dongnan12-12 14:22

回复0 浏览914
dongnan

time 命令

楼主:dongnan2017-12-07 最后回复:dongnan12-07 14:12

回复0 浏览730
dongnan

kill 命令

楼主:dongnan2017-12-05 最后回复:dongnan12-05 15:07

回复0 浏览751
dongnan

sort 命令

楼主:dongnan2017-11-28 最后回复:dongnan11-28 13:32

回复0 浏览738
dongnan

git clone 指定的分支

楼主:dongnan2017-10-31 最后回复:dongnan10-31 10:51

回复0 浏览865
dongnan

mpstat 命令

楼主:dongnan2017-08-29 最后回复:dongnan08-29 16:06

回复0 浏览823
dongnan

git 更改远程地址协议

楼主:dongnan2017-07-27 最后回复:dongnan07-27 10:43

回复0 浏览825
dongnan

sed 命令

楼主:dongnan2017-04-19 最后回复:dongnan04-19 14:52

回复0 浏览942
dongnan

sftp 命令

楼主:dongnan2017-03-13 最后回复:dongnan03-13 17:00

回复0 浏览1090
dongnan

git reset 版本回退

楼主:dongnan2017-01-11 最后回复:dongnan01-11 11:10

回复0 浏览1206
dongnan

git merge 合并分支

楼主:dongnan2016-11-08 最后回复:dongnan07-31 14:57

回复1 浏览1239
dongnan

fstrim 命令

楼主:dongnan2016-10-28 最后回复:dongnan10-28 11:41

回复0 浏览1655
dongnan

hostnamectl 命令

楼主:dongnan2016-08-23 最后回复:dongnan08-23 11:37

回复0 浏览1353
dongnan

dmsetup 命令

楼主:dongnan2016-08-15 最后回复:dongnan08-15 11:01

回复0 浏览1477

返回顶部