dongnan
总版主
总版主
  • 粉丝52
  • 发帖数2198
  • 铜币14124枚
  • 威望6134点
  • 银元155个
  • 社区居民
  • 最爱沙发
  • 忠实会员
  • 喜欢达人
  • 原创写手
阅读:566回复:0

如何在 markdown 中使用 html 代码?

楼主#
更多 发布于:2018-12-26 13:47
环境
Django-1.11
Python-3.4

举个栗子
在 django-mdeditor 富文本编辑器中,编写 markdown 文档,但是希望某个 div使用指定的 css样式,而不是解析为 markdown 。
可以使用参数 markdown="1" ,表示不适用 markdown 解析,例如:
<div class="col col-12 float_l" markdown="1">
![](/attachments/images/13_20181125151338706856.jpg)
</div>

参考
https://www.brmwebdev.com/articles/markdown_and_html
https://stackoverflow.com/questions/33327037/how-to-use-html-in-markdown

扩展
django-mdeditor 友好的 markdown富文本编辑器
如何为 Markdown 中的图片设置 CSS样式?
#
欢迎关注微信公众号: 运维录
游客

返回顶部